ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

คู่มือสำหรับบริการประชาชน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง เรื่อง คู่มือบริการสำหรับประชาชน
2 33การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
3 32การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
4 31การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
5 30การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
6 29การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
7 28การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
8 27การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
9 26การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
10 25การรับชำระภาษีป้าย
11 23การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
12 22การแจ้งถมดิน
13 21การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
14 20การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
15 19การแจ้งขุดดิน
16 18การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
17 17การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
18 16การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
19 15การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
20 14การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
21 13การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
22 12การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
23 11การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
24 10การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
25 9การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
26 8การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
27 7การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
28 5การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
29 4การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
30 3การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
31 2การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
32 1การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

แชร์ให้เพื่อน: