ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 คำสั่งนายก อบต.มอบหมายให้รองนายก อบต.ปฏิบัติราชการแทน
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
12 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการภายใน อบต.เมืองคอง
13 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนสำนักงานปลัด
14 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง
15 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง
16 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แชร์ให้เพื่อน: