ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  • วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
  • อ่าน 140 ครั้ง

ด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ได้ดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นกรอบในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในการจัดบริการสาธารณสุข และเพื่อให้การดำเนินการป้องกันโรคและจัดบริการสาธารณสุขเป็นไปตามสภาพปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6 ?ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: