ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

  • วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
  • อ่าน 9 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังนี้
๑. ผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗)
๒. มีภูมิลำเนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ตามทะเบียนบ้าน
๓. ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ และยังไม่ได้ลงทะเบียน

***หลักฐานการลงทะเบียน
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ผู้มีสิทธิสามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อแสดงเจตจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: